IMonitor – Enhancing law enforcement efficiency by bringing together public procurement data analytics and civil monitors

Rezumat/Review

Our why?

Public procurement in the EU represents a significant economic activity, accounting for approximately 14% of the EU’s GDP. A substantial portion of the EU’s Cohesion and Recovery and Resilience Facility spending is funneled through public procurement channels. Despite numerous anti-corruption initiatives, corruption risks remain a major concern in this sector. iMonitor aims to mitigate these risks by integrating Big Data analytics with extensive civil monitoring across four EU regions: Catalonia (Spain), Italy, Lithuania, and Romania.

iMonitor represents a comprehensive approach to combating corruption in public procurement through the innovative use of Big Data and civil monitoring. By fostering collaboration between civil society and law enforcement, and focusing on scalable and sustainable methods, the project aims to enhance transparency and accountability in public procurement across the EU. Its potential for generating both direct investigative outcomes and broader preventive impacts makes it a promising model for other regions and sectors.

Our how?

The project builds on existing EU-funded platforms like opentender.eu, which provides public procurement data and corruption risk indicators, and monithon.eu, a citizen reporting tool for monitoring public spending. Unlike other EU-funded initiatives, such as Integrity Pacts, this project targets a larger number of less complex contracts, enhancing scalability and ease of monitoring.The direct impact of this project includes the initiation of new investigations and administrative actions in response to irregularities in contract implementation. Indirectly, iMonitor’s intensive monitoring activities serve as a deterrent to corrupt organizations, potentially having a broader preventive effect.

Our who?

One of iMonitor’s core strategies is to create networks of civil monitors and law enforcement agencies. This collaboration leverages the broad reach and on-the-ground capabilities of civil society to enhance monitoring efforts. A dedicated reporting standard has been developed, combining quantitative corruption risk indicators with detailed civil monitoring results. This approach ensures the production of high-quality, targeted, and operationally relevant reports for law enforcement and public authorities.

Objectives and proposed results:

iMonitor’s objectives reflect a comprehensive strategy to enhance public procurement transparency and accountability in the EU. By improving data quality and accessibility, developing monitoring skills, creating sustainable networks, and integrating data-driven and civil monitoring efforts, iMonitor aims to effectively combat corruption. The expected results promise not only immediate investigative outcomes but also long-term preventive impacts, setting a robust model for other regions and sectors.

Objective #1: Data

Objective:

 • Enhance the timely availability of public procurement data with high-precision, validity-tested corruption risk indicators.
 • Provide easy-to-use data analytics for better investigation and prevention of corruption.

iMonitor aims to tackle the challenge of inaccessible and often unreliable public procurement data. Despite existing data-driven initiatives, many projects fail to test data quality, leading to inaccurate conclusions. iMonitor plans to refine corruption risk indicators, addressing more sophisticated corruption scenarios. By building on platforms like opentender.eu, the project seeks to provide more accurate and user-friendly data analytics to support law enforcement and civil monitoring needs.

Expected Results:

 • Improved quality and usability of procurement data.
 • Development of sophisticated corruption risk indicators.
 • Enhanced data analytics functionalities.

Objective #2: Skills

Objective:

 • Improve the skills of civil monitors in public procurement monitoring.
 • Enhance technical knowledge and understanding of public procurement fraud and corruption.

Public procurement processes are complex, often inaccessible to non-specialists, including civil society. iMonitor plans to bridge this gap by developing a skill enhancement program. This program will teach the basics of public contracting, corruption mechanisms, and practical monitoring techniques. The initiative will target both civil monitors and public procurement officials, fostering a comprehensive understanding and capability to identify and prevent corruption.

Expected Results:

 • Increased capability of civil monitors to oversee public procurement.
 • Enhanced knowledge of corruption prevention among public officials.
 • Creation of a skilled network of civil monitors and officials.

Objective #3: Network

Objective:

 • Create sustainable networks of public authorities and civil monitoring organizations.
 • Foster lasting and effective anti-corruption efforts in the EU.

Sustaining motivation among civil monitors requires visible impact and collective effort. iMonitor aims to establish robust networks in each target country, promoting enduring engagement and learning. By connecting these networks with public authorities, the project ensures that civil monitors’ findings are effectively integrated into official anti-corruption efforts, enhancing the overall impact.

Expected Results:

 • Establishment of durable networks of civil monitors and public authorities.
 • Enhanced collaboration and information sharing between civil society and law enforcement.
 • Improved monitoring capacity and collective anti-corruption efforts.

Objective #4: Anti-Corruption Action

Objective:

 • Provide precise, relevant, and timely information for contract supervision and investigations of potential fraud and corruption.
 • Support both prevention and investigation of corruption.

Despite investments in data-driven anti-corruption methods, challenges remain due to the isolation of these efforts from other activities. iMonitor addresses this by combining data analytics with on-the-ground civil monitoring. This approach enhances the detection of irregularities and supports law enforcement with timely, detailed information. Civil monitors, trained and mobilized, can provide critical insights and evidence, supporting more effective investigations and preventive measures.

Expected Results:

 • Enhanced precision and relevance of information for corruption investigations.
 • Improved detection and prevention of procurement fraud.
 • Strengthened capacity of law enforcement to act on civil monitors’ findings.
 • Significant preventive impact through regular and detailed monitoring activities.

 

IMonitor – Îmbunătățirea eficienței aplicării legii prin îmbinarea analizei de date privind achizițiile publice cu analizele monitorilor civici

De ce?

Achizițiile publice din UE reprezintă o activitate economică semnificativă, reprezentând aproximativ 14% din PIB-ul UE. O parte substanțială din cheltuielile Fondului de Coeziune și ale Facilității de Redresare și Reziliență ale UE sunt direcționate prin achiziții publice. În ciuda numeroaselor inițiative anti-corupție, riscurile rămân o preocupare majoră în acest sector. iMonitor își propune să atenueze acestea prin integrarea analizei Big Data cu monitorizarea civică extinsă în patru regiuni ale UE: Catalonia (Spania), Italia, Lituania și România.

iMonitor reprezintă o abordare cuprinzătoare în combaterea corupției în achizițiile publice prin utilizarea inovatoare a acestei metode (analiză Big Data și monitorizare civică).

Prin promovarea colaborării între societatea civilă și forțele de ordine și prin concentrarea pe metode scalabile și durabile, proiectul își propune să îmbunătățească transparența și responsabilitatea în achizițiile publice din întreaga UE. Potențialul său de a genera atât rezultate investigative directe, cât și impactul asupra prevenției corupției face din iMonitor un model promițător pentru alte regiuni și sectoare.

Cum?

Proiectul se bazează pe platformele existente finanțate de UE, cum ar fi opentender.eu, care oferă date despre achizițiile publice și indicatori de risc de corupție, și monithon.eu, un instrument de raportare a cetățenilor pentru monitorizarea cheltuielilor publice. Spre deosebire de alte inițiative finanțate de UE, cum ar fi Pactele de Integritate, acest proiect vizează un număr mai mare de contracte mai puțin complexe, sporind scalabilitatea și ușurința monitorizării.

Impactul direct al acestui proiect include inițierea de noi investigații și acțiuni administrative ca răspuns la neregulile din implementarea contractelor. Indirect, activitățile intense de monitorizare ale iMonitor servesc ca un factor de descurajare pentru organizațiile corupte, având potențialul de a avea un efect preventiv mai larg.

Cine?

Una dintre strategiile de bază ale iMonitor este crearea de rețele de monitori civici și agenții de aplicare a legii. Această colaborare valorifică capacitățile extinse ale societății civile și capacitatea de monitorizare la fața locului pentru a îmbunătăți eforturile de monitorizare. A fost dezvoltat un standard de raportare dedicat, care combină indicatorii de risc de corupție cantitativi cu rezultatele detaliate ale monitorizării civice. Această abordare asigură producerea de rapoarte de înaltă calitate, țintite și relevante din punct de vedere operațional pentru forțele de ordine și alte autorități publice.

Obiective și rezultate propuse:

iMonitor reflectă o strategie cuprinzătoare pentru a îmbunătăți transparența și responsabilitatea achizițiilor publice în UE. Prin îmbunătățirea calității și accesibilității datelor, dezvoltarea competențelor de monitorizare, crearea de rețele durabile și integrarea eforturilor bazate pe date și monitorizarea civică, iMonitor își propune să combată eficient corupția. Rezultatele așteptate promit nu doar rezultate investigative imediate, ci și impact asupra prevenției pe termen lung, stabilind un model solid pentru alte regiuni și sectoare.

Obiectivul #1: Îmbunătățirea datelor

iMonitor își propune să abordeze provocarea datelor de achiziții publice inaccesibile și adesea nesigure. În ciuda inițiativelor bazate pe date existente, multe proiecte nu testează calitatea datelor, ceea ce duce la concluzii incorecte. iMonitor intenționează să rafineze indicatorii de risc de corupție, abordând scenarii mai sofisticate sau complexe de corupție. Prin dezvoltarea platformelor precum opentender.eu, proiectul urmărește să ofere analize de date mai precise și mai ușor de utilizat pentru a sprijini nevoile de aplicare a legii și de monitorizare civică.

Obiectiv:

 • Îmbunătățirea disponibilității la timp a datelor de achiziții publice cu indicatori de risc de corupție de înaltă precizie, testați pentru validitate.
 • Oferirea de analize de date ușor de utilizat pentru o mai bună investigare și prevenire a corupției.

Rezultate așteptate:

 • Îmbunătățirea calității și utilizabilității datelor de achiziții.
 • Dezvoltarea de indicatori de risc de corupție sofisticați.
 • Funcționalități de analiză a datelor îmbunătățite.

Obiectivul #2: Competențe

Procesele de achiziții publice sunt complexe și adesea inaccesibile pentru societatea civilă. iMonitor intenționează să reducă acest decalaj prin dezvoltarea unui program de îmbunătățire a competențelor. Acest program va preda elementele de bază ale contractării publice, mecanismele de corupție și tehnicile practice de monitorizare. Inițiativa va viza atât monitorii civici, cât și oficialii de achiziții publice, promovând o înțelegere și o capacitate cuprinzătoare de a identifica și preveni corupția.

Obiectiv:

 • Îmbunătățirea competențelor monitorilor civici în monitorizarea contractelor de achiziții publice.
 • Creșterea cunoștințelor tehnice și a înțelegerii fraudei și corupției în achizițiile publice.

Rezultate așteptate:

 • Creșterea capacității monitorilor civici de a supraveghea achizițiile publice.
 • Îmbunătățirea cunoștințelor privind prevenirea corupției în rândul oficialilor publici.
 • Crearea unei rețele competențe de monitoare civici și oficiali.

Obiectivul #3: Rețeaua iMonitor

Menținerea motivației printre monitorii civici necesită un impact vizibil și un efort colectiv. iMonitor își propune să stabilească rețele solide în fiecare țară țintă, promovând angajamentul și învățarea durabilă. Prin conectarea acestor rețele cu autoritățile publice, proiectul asigură integrarea eficientă a constatărilor monitorilor civici în eforturile oficiale anti-corupție, sporind impactul general.

Obiectiv:

 • Crearea de rețele durabile între autorități publice și organizații de monitorizare civică.
 • Promovarea unor eforturi anti-corupție durabile și eficiente în UE.

Rezultate așteptate:

 • Stabilirea de rețele durabile de monitori civici și autorități publice.
 • Colaborare și partajare îmbunătățită a informațiilor între societatea civilă și forțele de ordine.
 • Capacitate de monitorizare îmbunătățită și eforturi colective anti-corupție.

Obiectivul #4: Acțiuni anticorupție

În ciuda investițiilor în metodele anti-corupție bazate pe date, provocările persistă din cauza izolării acestor eforturi de alte activități. iMonitor abordează această problemă prin combinarea analizei datelor cu monitorizarea civică la firul ierbii. Această abordare îmbunătățește detectarea neregulilor și sprijină forțele de ordine cu informații detaliate și în timp util. Monitorii civici, instruiți și mobilizați, pot oferi informații și dovezi critice, sprijinind investigațiile mai eficiente și măsurile preventive.

Obiectiv:

 • Furnizarea de informații precise, relevante și la timp pentru supravegherea contractelor și investigarea potențialelor fraude și corupții.
 • Sprijinirea atât a prevenirii, cât și a investigării corupției.

Rezultate așteptate:

 • Îmbunătățirea preciziei și relevanței informațiilor pentru investigațiile privind corupția.
 • Detectarea și prevenirea îmbunătățită a fraudei în achizițiile publice.
 • Consolidarea capacității forțelor de ordine de a acționa pe baza constatărilor monitorilor civici.
 • Impact preventiv semnificativ prin activități regulate și detaliate de monitorizare.

Disclaimer:

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are, however, those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

General guidelines can be accessed here: https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *