Despre proiect

Titlul proiectului: „Pactele de integritate – Instrument civic de monitorizare a achizițiilor publice, etapa II – monitorizare, evaluare și învățare”

Obiectivul general:

Promovarea şi utilizarea Pactului de integritate  cu scopul protejării fondurilor europene împotriva fraudelor şi a corupţiei. Pactul este un  instrument de creştere a transparenţei şi a răspunderii funcţionarilor publici implicaţi. De asemenea, prin folosirea Pactului de integritate dorim sporirea încrederii şi îmbunătățirea reputaţiei de care au parte autorităţile sau guvernele implicate. Nu în ultimul rând, Pactul de integritate are ca țintă pe termen lung economisirea fondurilor prin cheltuială justă şi îmbunătăţirea competitivității în urma eficientizării procedurilor de achiziţii publice.

Obiectivele specifice:

  • Asigurarea integrităţii şi răspunderii factorilor implicaţi în cele 17 proiecte co-finanţate prin Fondurile Europene Structurale şi de Coeziune;
  • Asigurarea transparenţei şi accesului la informaţii în cele 17 proiecte co-finanţate prin Fondurile Europene Structurale şi de Coeziune;
  • Valorificarea lecțiilor învățate în urma derulării proiectului pilot în vederea implementării la scară largă a Pactului de Integritate.

Perioada de implementare: 1 ianuarie 2016 -30 septembrie 2019

Finanţat de: Comisia Europeană, Direcţia Generală Politică Regională şi Urbană

Proiectul implementat de SAR în România

Unul dintre proiectele din România este implementat de Societatea Academică din România (SAR) în colaborare cu Autoritatea de Management a Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Conform proiectului, SAR monitorizează 3 achiziții publice ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (Autoritate contractantă) pe baza pactului de integritate semnat cu acestă instituție. Pactul va include sistemul de monitorizare a celor 4 etape ale procedurii de achiziţie publică: planificare, licitaţie, evaluarea ofertelor şi desemnarea câştigătorilor, respectiv implementarea contractului şi recepția finală. Aplicanții la achizițiile publice cuprinse în proiect vor semna la rândul lor pactele de integritate prezentate în documentația de atribuire.

  1. Organizarea de evenimente de informare și comunicare pentru AM POCA (caravane, mese rotunde, workshopuri, dezbateri, întâlniri cu beneficiarii, etc.), cu o valoare estimată de 4.900.000 lei. Această achiziție publică se va finaliza printr-un acord cadru, în baza căruia se vor încheia mai multe contracte subsecvente. Acordul-cadru se va derula pe perioada 2017-2018.
  1. Studii și analize prin care să fie măsurat gradul de satisfacție al beneficiarilor și gradul de informare al potențialilor beneficiari POCA, cu o valoare estimată de 1.200.000 lei. Rezultatele acestui contract vor furniza AM POCA feedback cu privire la eficiența sistemului său de informare și comunicare și îi va oferi oportunitatea de a remedia deficiențele constatate. Acest contract se va derula pe perioada 2016-2018.
  1. Servicii de formare pentru beneficiarii AM POCA, cu o valoare estimată de 1.100.000 lei. AM POCA va organiza mai multe serii de traininguri pentru beneficiarii și potențialii beneficiari, pe teme precum: achiziții publice, management financiar, management de proiect, accesare fonduri structurale, etc. Aceste activități vor fi implementare prin intermediul unui acord-cadru, în baza căruia vor fi încheiate contracte subsecvente. Acordul-cadru se va derula pe perioada 2017-2019.

Pe baza proiectului Pactul de Integritate, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, in calitate de autoritate contractanta, ne va permite accesul in cadrul fiecarei etape a procedurilor de achizitie publica.
Firmele concurente vor fi invitate sa semneze la randul lor pactele de integritate. Obiectivele si mecanismul acestor pacte vor fi detaliate in documentatia de atribuire.

Bugetul proiectului implementat de SAR: 280.781 EUR