Proiect

Titlul proiectului: “VALUEMED Elaborarea de politici publice în domeniul sănătății prin utilizarea studiilor de evaluare a tehnologiilor medicale” Cod SIPOCA/SMIS: 195/111603

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Parteneri de implementare au fost: Societatea Academică din România, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și Asociația Națională pentru Protecția Pacienților.

Contextul proiectului și ce a adus nou VALUEMED:  În cadrul analizei comandate de Ministerul Sănătății (MS) în 2013: “Applying rapid ‘de-facto’ HTA in resource-limited settings: Experience from România”și publicată în Health Policy (October 2013, Issue 3), Ruth Lopert a demonstrat că în România 30 din 50 primele cele mai vândute medicamente compensate sau gratuite erau cost-ineficace din cauza folosirii unor referințe externe în setarea prețurilor, fapt ce duce la risipă resurselor limitate din acest sector. Situația continuă în prezent, căci deciziile de includere pe listele de medicamente compensate în România se bazează pe date sau referințe aferente sistemelor de sănătate din Germania, Franța sau Marea Britanie și pe studii ce iau în calcul utilitățile specifice populațiilor acestor țări. În ciuda politicilor și reglementărilor Uniunii Europene (UE) și ale Organizației Mondiale a Sănătății, România este printre puținele țări din UE care nu respectă recomandările privind evaluarea tehnologiilor medicale (ETM).

Importanța proiectului VALUEMED rezidă în faptul că zilnic sunt acceptate spre finanțare medicamente care sunt cost-ineficace, generează cheltuieli pe care Casă Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) nu și le poate permite, ceea ce duce la finanțări tăiate pentru alte tipuri de medicamente, programe, infrastructură sau salarizare. Efectul negativ al acestor deficiențe cade asupra pacienților la nivelul întregii țări și conduce la o risipă semnificativă de resurse.

Proiectul VALUEMED a aplicat, în premieră, instrumentul cel mai răspândit pe plan internațional de măsurare a eficacității tehnologiilor medicale: EQ-5D și va stabili valorile unităților de măsură ale calității vieții și ale stării de sănătate specifice României. Rezultatele proiectului pot îmbunătăți capacitatea autorităților publice de a formula și evalua cost-eficacitatea oricăror politici sanitare implementate la nivel local sau național. Mai mult decât atât, VALUEMED a implicat și a instruit asociațiile de pacienți din grupul țintă în folosirea instrumentului EQ-5D. În urma participării în proiect, partenerii sociali au instrumentele necesare pentru a negocia și a impune politici de sănătate bazate pe date și studii de cost-eficacitate, iar prezența lor în organismele de decizie privind accesul la finanțare publică a diferitelor tehnologii medicale va fi pe deplin justificat.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea capacității administrației publice, a asociațiilor de pacienți și partenerilor sociali pentru dezvoltarea unui sistem performant de evaluare, benchmarking, optimizare și formulare de politici publice alternative in domeniul sănătății, pe baza analizării științifice a cost-eficacității intervențiilor și investițiilor medicale.

Obiectivele specifice au vizat:

 1. Dezvoltarea capacității a 40 de reprezentanți ai principalelor asociații și federații de pacienți, de la nivel central și local, prin organizarea a 2 sesiuni de formare privind formularea de politici publice alternative în domeniul sănătății, utilizând instrumente adecvate, și recunoscute internațional, pentru evaluarea rezultatelor/impactului tehnologiilor medicale.
 2. Îmbunătățirea fundamentării științifice a proceselor decizionale prin aplicarea unei cercetări calitative și cantitative, la nivel național, de validare a valorilor normative ale instrumentului EQ-5D, care evaluează calitatea vieții și starea de sănătate a populației României.
 3. Încurajarea dialogului social și civic între autoritățile publice, centrale și locale, din domeniul sănătății, asociațiile de pacienți și partenerii sociali de profil, prin organizarea a două mese rotunde, în cadrul căror vor fi dezbătute propunerile de politici publice alternative în domeniul evaluării tehnologiilor medicale.
 4. Raționalizarea cadrului de politică publică privind alocarea resurselor materiale și financiare în domeniul sănătății, prin formularea și promovarea a patru politici publice alternative în domeniul evaluării tehnologiilor de sănătate.

Grupul țintă asumat în cadrul proiectului:

 • 40 de persoane din cadrul a 30 de asociații și federații care activează pentru apărarea drepturilor generale și specifice ale pacienților – grup țintă depășit, au fost formate 61 de persoane
 • 40 de persoane (președinți/vicepreședinți sau membri în comisiile de specialitate) din instituții publice centrale: Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, Institutul Național de Sănătate Publică, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate – grup țintă atins
 • 40 de persoane din personalul de conducere al instituțiilor publice locale: Direcții Județene de Sănătate Publică și Casele Județene de Asigurări de Sănătate – grup țintă atins
 • 5 reprezentanți ai partenerilor sociali din domeniul sănătății – grup țintă atins

Activitățile și rezultatele proiectului VALUEMED:

A.1. Managementul proiectului

A.2. Dezvoltarea capacităților de interpretare și utilizare a instrumentului EQ-5D ca bază pentru propunerea de noi politici publice în domeniul evaluării tehnologiilor medicale a 40 de persoane provenind din 30 dintre principalele asociații și federații ale pacienților

 • Selectarea și instruirea a trei membri ai echipei de proiect de către Fundația internațională EuroQol (Olanda); elaborarea metodologiei de furnizare a cursurilor de formare, elaborarea materialelor și instrumentelor de curs, gestionarea grupului ținta – 40 de persoane; organizarea și desfășurarea cursului de formare. Cursanți au devenit operatori de teren pentru cercetarea calitativă, iar instructajul s-a făcut imediat după finalizarea cursului de formare de către cei trei membri ai echipei care au fost la rândul lor instruiți de EuroQol.

În cadrul proiectului au fost organizate 3 sesiuni de formare organizate la București (2) și Sibiu (1), care au reunit 61 de participanți, personal din ONG-uri si parteneri sociali care sunt implicați în cercetarea de teren ca operatori și verificatori. În cadrul sesiunilor de formare, acestia au fost familiarizați cu instrumentul EQ-5D. Deoarece acest instrument este unul complex, a fost nevoie de pregătirea suplimentară a operatorilor prin sesiuni on-line și telefonice. Grupul țintă asumat a fost depășit. 

Mai multe informații aici: Cursuri de Formare Valuemed

A.3. Stabilirea valorilor normative ale instrumentului de evaluare a calității vieții (EQ-5D) pentru situația specifică populației României și evaluarea stării de sănătate a populației din țară noastră pe grupe de vîrstă, sex și arii geografice

 • Pregătirea cercetării calitative și cantitative aferente instrumentului EQ-5D;
 • Desfășurarea cercetării (eșantionarea, colectarea datelor, agregarea, prelucrarea datelor, analiză datelor);
 • Realizarea, lansarea studiului și diseminarea rezultatelor;

Lansarea studiului si diseminarea rezultatelor au avut loc la Poiana Brașov în cadrul lucrărilor Conferinței Naționale de Farmacoeconomie și Management Sanitar. Mai multe infomații aici: http://www.romaniacurata.ro/valuemed/evenimente/sar-a-lansat-raportul-de-cercetare-valuemed-care-pune-bazele-rationalizarii-bugetului-dedicat-sanatatii/

Consultați Raportul de cercetare: Raport de cercetare privind determinarea valorilor specifice Romaniei ale instrumentului EQ-5D

 • Dezvoltarea unei platforme informatice conțînând valorile normative ale EQ-5D specifice României.

Platforma poate fi consultată aici: https://anmcs.gov.ro/valuemed/

A.4. Organizarea a 2 mese rotunde cu participanți din ONG-uri și instituțiile publice centrale și locale relevante, pentru dezbaterea schițelor propunerilor de politici publice alternative în domeniul evaluării tehnologiilor medicale

În cadrul proiectului au avut loc 2 evenimente – mese rotunde, la care au fost diseminate atât materialele de vizibilitate ale proiectului, cât și raportul de cercetare tipărit. Evenimentele au fost organizate pe pe 23 octombrie și, respectiv pe 12 noiembrie 2019, de către partenerul ANMCS. Mai multe informații despre organizarea celor două mese rotunde: http://www.romaniacurata.ro/valuemed/evenimente/mese-rotunde/mese-rotunde-pentru-dezbaterea-politicilor-publice-alternative-in-domeniul-sanatatii/

A.5. Elaborarea și promovarea unei serii de 4 politici publice alternative în domeniul evaluării tehnologiilor de sănătate

I. Propunere de politică publică alternativă privind modalitatea de evaluare și introducere a noilor tehnologii medicale (medicamentelor) în lista medicamentelor gratuite și compensate, folosind studiile de costeficacitate realizate în România.

Consultați propunerea publică: Politica I – Imbunatatirea calitatii ingrijirilor de sanatate prin cresterea rolului evaluarii tehnologiilor medicale

II. Propunere de politică publică de reevaluare periodică a medicamentelor compensate și a programelor de sănătate, ierarhizate în funcție de nivelul consumului de resurse bugetare, în vederea înlocuirii acelor tehnologii cost-ineficace sau care nu sunt adecvate realităților românești și înlocuirea lor cu alte tehnologii adecvate.

Consultați propunerea publică: Politica II – Cresterea capacitatii de evaluare a tehnologiilor medicale

Consultați documentul de acceptare a politicilor publice I și II: Acceptare propuneri politici publice 1 si 2 ANMCS

III. Propunere de politică publică pentru utilizarea instrumentelor de evaluare a rezultatelor în sănătate în plan teritorial, pentru orientarea programelor de investiții în infrastructură înspre zonele deficitare din punctul de vedere al sănătății

Consultați propunerea publică: Politica III Utilizarea evaluarilor economice a tehnologiilor medicale la nivel local

Consultați documentul de acceptare a politicii publice III: Acceptare propunere politica publica nr. 3 – Parlamentul Romaniei

IV. Propunere de politică publică care va fi propusă de cei 10 reprezentanți ai ONG-urilor de pacienți, pe baza unor nevoi identificate de aceștia.

Consultați propunerea publică: Politica IV – Imbunatatirea rolului asociatiilor de pacienti

A.6. Organizarea și desfășurarea activității de informare și publicitate a proiectului:

Materiale de promovare create în cadrul proiectului: afișe, banner roll-up, mape de conferință, caiete de notițe și pixuri au fost diseminate în cadrul tuturor evenimentelor organizate, precum și la conferința finală a proiectului din 11 decembrie, la București. 

Pe parcursul proiectului, a fost menținută prezenta pagină de internet, precum și pagina de Facebook, comunicările cu partenerii și cu publicul țintă implicat în proiect, au fost realizate anunțuri, comunicate de presă, spot radio, promovarea cercetării etc.

La începutul lunii decembrie 2019, a demarat pregătirea conferinței de închidere a proiectului cu elaborarea și transmiterea invitațiilor, definitivarea tuturor aspectelor logistice: identificarea spațiului, interpretare RO-EN, necesar tehnic, catering etc. Conferința finală a avut loc pe data de 11 decembrie 2019, la sala Spațiului Public European din strada Vasile Lascăr 31, București, prin amabilitatea Reprezentanței Comisiei Europene.  Alături de echipa proiectului, au participat reprezentanți ai instituțiilor de profil, publice și private, din domeniul sănătății publice, care au fost contribuit de asemenea și la desfășurarea activitățiilor proiectului: formare, cercetare, consultări cu privire la politicile publice propuse etc. Conferința finală a reprezentat încă o ocazie pentru lansarea Raportului de cercetare și prezentarea politicilor publice alternative elaborate de echipa proiectului.

Comunicatul de presă pre-eveniment, incluzând agenda evenimentului, poate fi citit aici:

http://www.romaniacurata.ro/sar-lanseaza-cercetare-valumed/

Articolul post-eveniment, care cuprinde prezentările power point expuse și fotografii de la eveniment, poate fi citit aici:

http://www.romaniacurata.ro/valuemed/evenimente/sar-a-lansat-raportul-de-cercetare-valuemed-care-pune-bazele-rationalizarii-bugetului-dedicat-sanatatii/

Conferința finală a fost transmisă live pe site-ul privesc.eu și pe paginile de Facebook Romania Curata și Valuemed. Video-ul poate fi urmărit în continuare pe canalul de Youtube al Romaniei Curate, aici:

https://www.youtube.com/watch?v=ZwawKvxCKm0

sau pe pagina Valuemed, aici:

http://www.romaniacurata.ro/valuemed/evenimente/video-conferinta-finala-a-proiectului-valuemed/

Valoarea totala a proiectului este de: 995.713,25 lei, din care valoarea nerambursabilă din FSE este: 822.254,50 lei,  valoare nerambursabilă din bugetul național este: 153.544,45 lei, iar cofinanțarea beneficiarului este: 19.914,29 lei.

Perioada de implementare: iulie 2018 – decembrie 2019.