Romania Curată

Justiția, de partea celor care luptă pentru Roșia Montană și împotriva pretențiilor nesimțite ale companiei

Tribunalul Cluj a stabilit că informațiile legate de arbitrajul internațional Gabriel Resources versus România sunt publice și trebuie comunicate părților interesate în baza legii privind accesul la informațiile de interes public, anunță Asociația Alburnus Maior într-un comunicat de presă.

„În luna iulie 2015, Gabriel Resources Ltd și Gabriel Resources Jersey, acționari ai proiectului minier de la Roșia Montană, au înregistrat pe rolul Centrului Internațional de Soluționare a Disputelor Relative la Investiții de la Washington (ICSID) o cerere de arbitraj împotriva Statului român. Cele două companii off-shore pretind încălcarea tratatelor încheiate de Guvernul României cu Guvernele Marii Britanii și Canadei pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor. Mai precis, pretind aceștia, prin diverse acțiuni și non-acțiuni ale Statului român în problema proiectului minier, cei doi acționari au suferit o expropriere indirectă a drepturilor lor de a exploata resursele de la Roșia Montană”, menționează sursa citată.

Pentru a avea acces la documente privind arbitrajul, Asociațiile Alburnus Maior și Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu au acționat în instanță Ministerul Finanțelor Publice. Acest minister are calitatea de a reprezenta Statul român în litigiile de arbitraj internațional și, potrivit asociațiilor, a refuzat să comunice asociațiilor noastre informațiile solicitate: corespondența purtată cu instanța de arbitraj, firma de avocatură desemnată a apăra interesele Statului român și procedura de nominalizare a super-arbitrului în cazul mentionat.

„Urmare a cererii de informații, Ministerul Finanțelor Publice nu a dat niciun răspuns. Doar în urma comunicării cererii de chemare în judecată de către instanță, Ministerul, în calitate de pârât, a formulat o poziție în sensul că informațiile solicitate nu pot fi dezvăluite, în caz contrar aducându-se atingere intereselor statului la un proces echitabil în litigiul arbitral”, se mai arată în comunicat.

„Întreaga evoluție a proiectului Roșia Montană se datorează unei conlucrări permanente între compania deținătoare a proiectului minier și diferite autorități ale statului. Asupra litigiului de față planează numeroase suspiciuni întemeiate și neîncrederea că Statul român este motivat să adopte o poziție favorabilă intereselor cetățenilor săi. Prin urmare, transparența autorităților ar avea menirea să înlăture orice suspiciuni și să garanteze cetățenilor că Statul român va avea o poziție fermă de respingere a pretențiilor formulate împotriva sa și angajați ai săi nu vor fi co-interesați să accepte plata a miliarde de dolari de la bugetul public”, a declarat Ștefania Simion, coordonatorul echipei juridice a campaniei Salvați Roșia Montană, citată în comunicat.


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

One thought on “Justiția, de partea celor care luptă pentru Roșia Montană și împotriva pretențiilor nesimțite ale companiei

 1. Ciobotaru Dinu

  Dovedirea escrocheriei celor de la Gabriel Resources Ltd și Gabriel Resources Jersey, a aşa zişilor acționari ai proiectului minier de la Roșia Montană, este foarte clar de dovedit.
  1. Pe lângă escrocheriile de listare la bursă, a „vânzării vulpii din pădure”(aurul românesc de la Roşia Montană), când anumiţi indivizi dubioşi, prin metode preverse, mincinoase, respectiv prin listarea proiectului de la Roşia Montană la bursa din Toronto, au atras fondurile consistente ale unor acţionari doritori de profit pe seama bogăţiilor, bunuri proprietate publică ale românilor, fonduri folosite ulterior de aceşti indivizi cel puţin dubioşi pentru; cheltuielile cu personalul propriu, reclamă şi pentru coruperea unor pesoane din România care aveau puterea de decizie în cazul proiectului Roşa Montană.
  2. Proiectul în sine nu a prezentat nici o certitudine(iarăşi „vânzarea vulpii din pădure”) întrucât legislaţia în domeniul investiţiilor din România( cu toarte că politicieni de după 1989, din motive interesate, nu au mai scos o Lege a Investiţiilor similară cu LEGEA INVESTIŢIILOR, pulicată în Monitorul Oficial al Republicii Socialiste România nr.109 Partea I din 23 decembrie 1980), azi în România pentru fundamentarea şi realizarea unei investiţii, sunt prevăzute etape de elaborare a documentaţiilor tehico economice aferente obiecrtivului de investiţii, etape obligatorii pe care investitorii le parcurg, după cum urmează;
  2.1. Nu a existat o autorizaţie de construire. Legea nr.50 din 29 iulie 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu completările la zi, precizează conţinutul cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii( denumit de specialişi – P.A.C. -). În Anexa nr.1 la Legea 50 din 29 iulie 1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, se precizează;…”proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii este extras din proiectul tehnic intocmit conform prevederilor legale in vigoare in concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor si acordurilor cerute prin acesta.” Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii – PAC şi proiectele tehnice – PT pe baza cărora se întocmesc acestea, se elaborează de colective tehnice de specialitate şi au următorul conţinut cadru: Pentru arhitectură; planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la sara 1:50 sau 1:100, după cum urmează: planurile cotate ale tuturor nivelurilor cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor; planurile acoperişurilor – terasă sau şarpantă – cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile; secţiunile caracteristice – în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul – care să cuprindă cota 0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinate ale acoperişului – cotele la coamă şi la cornişă -, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile proiectate; toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicara racordării la nivelul terenului amenajat. In situaţia integrării construcţiilor intr-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală, prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent. Articolul 9 din Legea nr.50 din 29 iulie 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precizează; ”proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi proiectele tehnice, pe baza cărora se întocmesc acestea, se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, astfel: de arhitect, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru proiectarea părţii de arhitectură pentru obiectivele de investiţii cuprinse în toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi a celor subterane; de inginer constructori şi de instalaţii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru proiectarea părţilor de inginerie în domeniile specifice, pentru obiectivele de investiţii cuprinse în toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi subterane, precum şi la instalaţiile aferente acestora. de conductor arhitect, urbanist şi/sau de subinginer de construcţii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru clădiri de importanţă redusă şi aflate în afara zonelor protejate, stabilite conform legii”.
  2.2. Anterior întocmirii Proiectului Tehnic, documentaţie tehnico economică care stă la baza emiterii autorizaţie de construire, conform prervederilor Legii nr.50 din 29 iulie 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu completările la zi , pentru invesiţii complexe, este obligatoriu de parcurs încă două etape de elaboare a documentaţiei tehnico-economice necesare fundamentării investiţiei. Aceste faze de elaborare, anterioare fazei de elaborare proiect tehnic – PT sunt; Studiul de Prefezabilitate si Studiul de Fezabilitate, care au continutul cadru preluat din reglementări anterioare, şi în Hotărârea Guvernului României nr.28/2008, anexa nr.1 si anexa nr.2. Conţinutul cadru cuprinde, pe lângă datele generale privind investiţia, costurile estimative şi următoarele date tehnice necesare fundamentării investitiei:
  2.2.1. PIESE SCRISE. • Zona şi amplasamentul. Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat. Situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentand terenuri din intravilan. Studii de teren; Studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referinţă national, Studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandări pentru fundare şi consolidări. Alte studii de specialitate necesare, după caz. Caracteristicile principale ale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime. Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum. Necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării. Solutii tehnice de asigurare cu utilităţi. Concluziile evaluării impactului asupra mediului. Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investitiei. Avize si acorduri de principiu: Crtificat de urbanism, Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor( energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii, etc.), Acordul de mediu, Alte avize si acorduri de principiu.specifice.
  2.2.2 PIESE DESENATE. Planul de amplasare în zonă, scara 1:25.000 -1:5.000. Planul general, scara 1:2.000 – 1:500. Planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz.
  3. Aceşti indivizi cel puţin dubioşi nu au primit autorizaţie de construire pentru obiectivul de investiţii de la Roşia Montană. Au primit un aviz de exploatare obţinut pe căi ilegale de la ministrul RADU BERCEANU, un individ la fel de dubios ca aceia din echipa de la Gabriel Resources Ltd și Gabriel Resources Jersey. Escocheria regizată de aceştia, împreună cu cozile de topor din ţară, NU SE NUMEŞTE INVESTIŢIE. Vă rog să vă amintiţi cum Boc spunea pe tv. nu se face investiţia iar Băsescu zice că se face investiţia de la Roşia Montanăcă, timp în care acţiunile Gold Corporaţion la bursa Toronto scădeau sau creşteau.
  4. Ca urmare, cerere de arbitraj împotriva Statului Român, formulată de cele două companii off-shore, Gabriel Resources Ltd și Gabriel Resources Jersey acţiune aflată pe rolul Centrului Internațional de Soluționare a Disputelor Relative la Investiții de la Washington (ICSID), care pretind încălcarea tratatelor încheiate de Guvernul României cu Guvernele Marii Britanii și Canadei pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, NU ARE OBIECT şi trebuie respinsă cu fermitate, întrucât este o intenţie de jefuire a bunurilor proprietate publică ale cetăţenilor României.

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *