I. Petitia

Dreptul de petitionare este prevazut in art. 51 din Constitutie 2).

Reglementarea detaliata a modului in care acest drept poate fi exercitat a fost facuta prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 3) privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor.

Potrivit ordonantei, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia,
sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică,
pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa
autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe
centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale
de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome (denumite în
generic, in ordonanta, autorităţi şi instituţii publice).

Pot fi adresate petitii si Parlamentului si Presedintelui Romaniei,
dar regimul lor nu este prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 27/2002, ci
in reglementarile proprii pe care cele doua autoritati le adopta 4) / emit 5) cu privire la modul de solutionare a petitiilor ce le sunt adresate.

Prin petitie se valorifica un drept sau un interes personal (direct
legat de autorul petitiei) ori se aduce la cunostinta
autoritatii/institutiei publice existenta unei probleme de ordin
general.

In cazul in care petitia nu vizeaza direct un interes personal, ci
obtinerea de informatii cu caracter general, ce privesc sau rezulta din
activitatea unei autoritati/insitutii publice, solicitantul va trebui sa
urmeze procedura speciala prevazuta de Legea nr. 544/2001, privind
liberul acces la informatiile de interes public.

Compartimentul pentru relatii cu publicul din cadrul
autoritatii/insitutiei publice primeste, înregistreaza, se îngrijeste de
rezolvarea petiţiilor şi expediaza răspunsurile către petiţionari.
Petitiile sunt inregistrate si evidentiate separat de cererile
intemeiate pe Legea nr. 544/2001.

Ordonanta prevede raspunderea directa a conducătorilor
autorităţilor/instituţiilor publice pentru buna organizare şi
desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a
petiţiilor. De asemenea, ordonanta prevede aceeasi raspundere directa a
conducatorilor si pentru legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora
în termenul legal. Mentionarea expresa a “raspunderii directe” semnifica
importanta pe care a dorit sa o acorde legiuitorul activitatii de
rezolvare a petitiilor.

In cazul in care o petiţie este adresata greşit (unei alte
autoritati/insititutii publice decat cea competenta, potrivit legii, sa
rezolve problema sesizata) ea va fi redirectionata, în termen de 5 zile
de la înregistrare, de către autoritatea/instituţia care a primit-o si
care va proceda si la înştiinţarea petiţionarului despre aceasta.

Pentru ca o petitie sa fie “valabila”, sa fie luata in seama de
autoritati, trebuie obligatoriu sa fie semnata de petitionar si sa
contina datele de identificare ale petitionarului (nume, domiciliu). In
lipsa acestora, petitia nu se ia în considerare şi se clasează.

In termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei,
autoritatea/instituţia publica trebuie sa comunice petitionarului un
răspuns, favorabil sau nefavorabil. Termenul de 30 zile poate fi
prelungit cu 15 zile, deci poate ajunge la 45 de zile, in situaţia în
care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai
amănunţită; prelungirea poate fi acordata numai de catre conducătorul
autorităţii sau instituţiei publice.

Răspunsul trebuie semnat de către conducătorul
autorităţii/instituţiei publice ori de persoana împuternicită de acesta,
precum şi de şeful compartimentului care a soluţionat petiţia. În
răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei
adoptate.

Pentru evitarea “abuzului” in exercitarea dreptului de petitionare,
in cazul în care un petiţionar adresează aceleiaşi autorităţi sau
instituţii publice mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea
se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns care
trebuie să facă referire la toate petiţiile primite. Dacă după
trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie de la acelaşi
petiţionar ori de la o autoritate sau instituţie publică greşit
sesizată, cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează, la numărul iniţial
făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns.

Ordonanta prevede doar sanctiuni disciplinare pentru incalcarea
dreptului la petitionare. Astfel, constituie abatere disciplinară şi se
sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii
următoarele fapte:

– nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor;
– intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legal;

primirea direct de la petiţionar a unei petiţii, în vederea rezolvării,
fără să fie înregistrată şi fără să fie repartizată de şeful
compartimentului de specialitate.

Descarcati un Model de petitie

Recomandam ca petitia sa fie trimisa prin posta, recomandat sau cu confirmare de primire (preferabil, cu confirmare de primire).

Note:

1) Desigur, aceasta se adreseaza doar organelor de ancheta (politie, parchet).

2) Art. 51 din Constitutia revizuita in 2003 (fostul art. 47 din Constitutia din 1991) are urmatorul continut:
“(1) Cetatenii au dreptul sa se adreseze autoritatilor publice prin petitii formulate numai in numele semnatarilor.
(2) Organizatiile legal constituite au dreptul sa adreseze petitii exclusiv in numele colectivelor pe care le reprezinta.
(3) Exercitarea dreptului de petitionare este scutita de taxa.
(4) Autoritatile publice au obligatia sa raspunda la petitii in termenele si in conditiile stabilite potrivit legii.”

3) Ordonanta Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002,
privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor, a fost
publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1
februarie 2002 si a fost aprobata, cu modificari si completari, prin
Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicata în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2002. Ulterior, Legea nr.
233/2002 a suferit o rectificare, publicata în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 613 din 20 august 2002.

4) In acest sens, art. 183 – 187 din Regulamentul Camerei Deputatilor prevad:
“Art. 183. – (1) Oricine are dreptul de a se adresa cu petiţii Camerei Deputaţilor.
(2) Petiţiile vor fi prezentate în scris şi semnate, precizându-se domiciliul petiţionarului sau al unuia dintre petiţionari.
Art.
184. – Petiţiile se înscriu într-un registru, în ordinea primirii,
consemnându-se numărul de înregistrare, numele, prenumele, domiciliul
petiţionarului şi obiectul cererii. Forma electronică a registrului va
fi prezentată pe site-ul Camerei Deputaţilor.
Art. 185. – (1)
Petiţiile înregistrate se transmit Comisiei pentru cercetarea
abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii şi altor comisii permanente,
spre dezbatere şi soluţionare.
(2) Oricare membru al Camerei poate
lua cunoştinţă de conţinutul unei petiţii, adresându-se în acest sens
preşedintelui comisiei sesizate.
Art. 186. – (1) Comisia sesizată va
decide, în termen de cel mult 10 zile, dacă va trimite petiţia unei
autorităţi publice competente sau o va clasa.
(2) Petiţionarului i se aduce la cunoştinţă soluţia adoptată.
Art.
187. – (1) Semestrial Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei
şi pentru petiţii prezintă Biroului permanent şi apoi Camerei, la
începutul fiecărei sesiuni, un raport asupra petiţiilor primite şi
asupra modului de soluţionare a acestora.
(2) În raport se vor face
menţiuni cu privire la soluţiile date de autorităţile publice la
petiţiile care le-au fost trimise spre soluţionare.
(3) Autorităţile
publice care au primit petiţii spre soluţionare sunt obligate să
transmită comisiei soluţiile adoptate, în termen de cel mult o lună de
la primirea petiţiei.”

De asemenea, art. 164 – 167 din Regulamentul Senatului prevad:
“Art.
164. – Oricine are dreptul de a se adresa cu petiţii Senatului.
Petiţiile vor fi prezentate în scris şi semnate, precizându-se
domiciliul petiţionarului sau al unuia dintre petiţionari.
Art. 165. –
Petiţiile se înscriu în registrul general al Senatului, în ordinea
primirii, consemnându-se numărul de înregistrare, numele, prenumele,
domiciliul petiţionarului şi obiectul cererii.
Art. 166. – (1)
Petiţiile înregistrate se repartizează spre soluţionare de către unul
dintre vicepreşedinţii Senatului, desemnat de preşedinte, comisiei
permanente competente, potrivit obiectului petiţiei, ori senatorilor
cărora le-au fost adresate personal.
(2) Orice membru al Senatului
poate lua cunoştinţă de conţinutul unei petiţii, adresându-se în acest
scop preşedintelui comisiei căreia i-a fost repartizată.
(3) Senatorul căruia îi sunt adresate petiţii le va transmite spre soluţionare autorităţilor publice competente.
Art.
167. – (1) Comisia va decide care sunt petiţiile a căror rezolvare nu
suferă amânare, sesizând de îndată autorităţile publice competente, în
vederea soluţionării lor. Pentru celelalte petiţii comisia va decide, în
cel mult 10 zile de la înregistrarea lor, dacă le va trimite unei
autorităţi publice competente ori le va clasa. În cazuri deosebite
problema ce face obiectul petiţiei se prezintă Senatului.
(2)
Autorităţile publice sesizate au obligaţia să informeze Senatul, în
scris, în termen de cel mult 30 de zile, despre soluţia adoptată.
(3) Petiţionarului i se aduce la cunoştinţă soluţia adoptată.”

5) Soluţionarea petiţiilor adresate Preşedintelui
României se face în conformitate cu Normele privind procedura de
soluţionare a petiţiilor adresate Preşedintelui României, emise în baza
Legii nr. 233/2002 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, norme
cuprinse în Regulamentul de Ordine Interioară al Administraţiei
Prezidenţiale. In esenta, petitiile sunt primite si gestionate de
Compartimentul Probleme Cetăţeneşti din cadrul Administraţiei
Prezidenţiale, care trebuie sa raspunda petentului in termen de 45 de
zile de la primire. Acelasi compartiment se ocupa si de organizarea şi
asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, cu excepţia
dispoziţiilor speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă
la informaţiile de interes public.

6) Se completeaza in cazul persoanelor juridice.

7) Se completeaza in cazul persoanelor juridice.

8) In cazul persoanelor fizice.

9) Se completeaza in cazul persoanelor juridice.


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

15 thoughts on “I. Petitia

 1. ARPAD KAJCSA

  Autotitatile publice nu respecta art.7 din Legea544/2001.Intentionat sau nu,il;;confunda’cu legea petitiilor,si din acest motiv se pierde timp pretios in primirea informatiilor.Acest lucru face politia,prefectura,primaria. Ce este de facut.

  Reply
 2. Netcu Claudia

  Pentru sora mea, cumnatul meu, cumnata mea si nepotii mei care stau de 5 ore in frig in Bolognia sa isi exprime un DREPT CONSTITUTIONAL.

  Reply
 3. BECEANU FLORENTINA MIHAELA

  semnez petitia pentru ca toti romanii din diaspora sa-si exercite dreptul la vot!!!!locuiesc in Roma si nu mi se pare normal sa stai 4 ore la vot!!!!

  Reply
 4. Jivan

  In cat timp trebuie inregistrata o petitie? Am inteles ca timpul de 30 de zile este de la data inregistrarii petitiei, dar care este perioada reglementata pt inregistrarea petitiei? Multumesc.

  Reply
 5. Geta Stanciu Siminescu

  Deoarece se numește avocatul poporului trebuie să fie în slujba poporului dar domnul Ciorbea încearcă să apere persoanele cu probleme penale modificând legi cu voia lui .
  Cine și cum poate să se întâmple așa ceva .

  Reply
 6. DR.LEOVEANU T.IONUT HORIA

  Subsemnatul Dr.Leoveanu T.Ionut Horia domiciliat in str.Lucian Blaga Nr.2,Et.1,Ap.4 si Ap.5, Brasov,Judetul Brasov,cod 500.008,fiul lui Leoveanu A.Toma si al Leoveanu I.Eugenia(nascuta Pantu I.Eugenia),cu ultimul domiciliu in str.Lucian Blaga Nr.2,Et.1,Ap.4,Brasov,Judetul Brasov,cod 500008- in prezent decedati,nascut la data de 09-iunie 1962,in Brasov,Judetul Brasov,posesor al Cartii de Identitate seria BV.,nr.623271,eliberata de Politia Brasov la data de 24.03.09 si identificat prin CNP 1620609080036 vreau sa inaintez catre dumneavoastra aceasta sesizare pentru neregulile legate de curtea imobilului unde domiciliez.Sper sa se gaseasca o rezolvare in acest sens desi in toate demersurile mele petitiile au fost etichetate si intelese gresit,am fost chemat inutil pentru declaratii suplimentare unde am scris acelasi lucru,numai ca ele au fost date in fata autoritatilor folosindu-se sintagma”ACEASTA ESTE PROCEDURA”.
  Din data de 12 martie 2018 noul vecin CITU VIOREL care s-a mutat in locul familiei MORARU GHEORGHE a inceput lucrari de amenajare a curtii interioare care este o curte comuna,UNDE AM COTA PARTE ECHIVALENTA LA SUPRAFATA IMOBILULUI.
  STALPUL DE INTRARE IN CURTE ESTE AVARIAT SI SE POATE SURPA PESTE CEI CE TREC PE TROTUAR.
  FIECARE LOCATAR AVEM COTA PARTE din gradina comuna unde domiciliem.Nu mi se pare normal si nici logic sa cumperi un apartament si sa ai drept de a dicta pe intreaga cladire si curte.Nu mai este curte ci parcare.Pentru defrisarea spatiului verde acest nou vecin a avut acordul vecinilor,are aprobarea primariei,garzii de mediu,disciplinei in constructii.Nu cred ca daca am bani si relatii sau relatii si bani fac exact ce vreau si ceea ce ma taie capul.Trebuie sa se tina seama si de parerea celorlalti vecini care domiciliem acum acolo.Asa vor aparea si garaje,foisor de ce stiu eu ce utilizare etc.In mod normal trebuia o schita tehnica,un deviz,o licitatie a lucrarii,un plan de amenajare nu un lucru impus cu forta doar ca asa se vrea.In plus santierul a distrus usa unuia din garajele pe care le detin,usa nou nouta montata in octombrie 2017.Nu accept reparare.Usa noua a fost usa noua se pune.Este o distrugere a unui bun proprietate personala si asta dumneavostra stiti mai bine cum se sanctioneaza.In plus usa de la intrare in gradina este acoperita.Va intreb de ce?Daca este un santier autorizat trebuie pus un panou cu acest anunt,cand incepe lucrarea,cand se termina,care este firma care executa aceasta lucrare.Eu sunt operat la coloana si nu sunt dispus sa-mi deteriorez sanatatea ridicand de usa de la garaj sau intrarea in curte pentru ca aceste porti au fost distruse.Cand au lucrat au distrus tot ceea ce a fost vegetatie,iar cupa escavatorului a afectat si nucul din curte care momentan inca nu l-au taiat.De patru luni se tot sparge si cara moloz din locuinta noului vecin.Aceasta ce inseamna ca se sparg,darama ziduri.Exista o aprobare pentru aceste modificari.Convingerea mea este mai mult decat ferma ca se vor scoate tot felul de aprobari si autorizatii care imi vor inchide gura,vecinul ramane cu lucrarea iar eu ma aleg cu parcarea.In contractul casei scrie cota parte gradina/curte si nu parcare.Nu a fost prezentat nici un deviz,nici o licitatie,nici o aprobare a primariei,nu a fost nici o sedinta comuna cu locatarii sa decidem daca pornim sau nu aceasta nebunie….
  Eu unul nu am dat nici un acord in acest sens si nu vad logic sa fiu implicat cu forta pentru ceva cu care nu sunt total de acord.Se pot pretinde sume ca de….s-a lucrat dar nu este logic sa investesc sau sa particip la ceva cu care nu am fost de acord cu ceva pentru care nu am semnat.Lucrarile se pot intinde pana la calendrele grecesti iar eu sa hamalesc la ridicarea usilor mai sus mentionate pentru ca asa a considerat noul vecin.
  Nu cred ca este firesc sa distrugi un bun comun,cota parte a fiecarui locatar numai ca sa iti fie tie bine.Este ilogic ceea ce se intampla,si sunt indignat pe considerentul ca cei cu spate……isi permit tot felul de lucruri.De asemenea este foarte curios cum se lucreaza:o zi da,sapte ba.Daca pornesti o lucrare de asemenea anvergura nu este normal sa lucrezi zilnic si sa finalizezi pentru a exclude disconfortul vecinilor.Muncitorii au un contract la firma unde lucreaza.Ei nu respecta orele de liniste si odihna.Inca mergem dupa dictonul noi muncim noi nu gandim.Solutia la aceasta petitie va fi vino doctore si mai da o declaratie pentru ca aceasta este procedura,iar rezolvarea „acum ce sa mai facem”,trebuie sa acceptati si daca nu, puteti, incercati sa va mutati,deja cunosc extrem de bine aceste formulari si solutionari in care hotul cu un pacat iar pagubasul cu o mie.Rezolvarea poate avea si varianta de a arunca responsabilitatea de la unul la altul,sau noua atat ne permite legea,nu avem cum sa va ajutam.Daca eu faceam aceste lucruri nu stiu zau cat de bine mi-ar fi fost mie si familiei mele.Argumentul noului vecin a fost sa spuneti merci ca v-am facut curat.In curte nu era nici moloz,nicici gunoi,nici peturi.Erau pomi fructiferi pe rod,liliac.Singurul deficit ca la zona de acces cu masina se facea mai anevoios dupa ploaie deoarece se facea noroi.Deci acest om a intrat cu lama de buldozer,si bocancii in trecutul casei,in viata unor locatari care stau de o viata in acest imobil.Daca veti intra in apartamentele vecinilor veti consta fisurile din pereti ca urmare a lucrarilor lui interioare.Aceste fisuri sunt si in apartamentul meu.Replica ca voi repara nu o accept.Eu nu deranjez pe nimeni,nu vreau sa fiu deranjat si eu santier in casa nu fac pentru ca s-a lucrat fara cap,fara discernamant.Deci el isi face casa distrugand la altii.Sunt foarte curios cum vedeti dumneavoastra aceasta problema?
  Daca vroia sa faca asa ceva trebuia sa isi cumpere o locatie singur in curte.Repet,repet este mai mult ca sigur sa scoata aprobari si tot felul de autorizari de peste tot iar noi prostimea sa ramanem cu buza unflata.Nu vad si nu accept sa imi interzica acesul la garaje,intrarea si iesirea din curte pentru un lucru cu care nu am fost de acord,pentru care nu voi fi de acord,pentru care nu am dat nici un acord scris.
  CRED CA LOGIC AR FI FOST !!!
  1.Sa faca o sedinta comuna cu toti locatarii si sa vada punctual de vedere al fiecaruia si sa convenim cu totii ceea ce face.
  2.Sa prezinte un plan tethnic,o schita,dosar tethnic al lucrarii de unde se pleaca unde se ajunge….etc
  3.O oferta/deviz de licitatie din partea mai multor firme care ar fi dorit sa faca lucrarea,facturi,costuri materiale,manopera de care sa stim si noi ca vecini sa ne dam acordul SCRIS si DACA PUTEM SI SUNTEM IN MASURA SA SUPORTAM NEBUNIA
  3.Un proces verbal de instiintare a vecinilor de acest lucru unde sa se regaseasca optiunea fiecaruia
  4.Firma care executa lucrarea,si daca tot s-a acoperit poarta ca la santiere,sa se anunte ce santier presteaza,modul de incepere al lucrarii si finalizarea acesteia.
  5.Aprobarea scrisa a primariei pentru jaful facut in curte,normal ar fi fost ca un delegate desemnat de primarie sa vina sa discute cu cei care locuim pe BLAGA.
  6.INLOCUIREA si NU REPARAREA BUNURILOR DISTRUSE gen usa garajului meu care a fost noua.Nu accept reparare.Usa noua a fost usa noua se pune,eu nu umblu cu lucruri peticite,si nici nu accept sa mi se distruga un bun personal de dragul…..dragului UNEI PARCARI.
  7.Refacerea zonei verzi la stadiul initial pentru ca nu a fost nici un accord al vecinilor.Avem cota parte gradina/curte si NU PARCARE!
  8.Usa functionala la intrarea in gradina,pentru ca nu este sat fara caini sa las poarta deschisa si nici sa ma cocosez in fiecare situatie cad ies sau intru cu masina din curte.Am garaje si am dreptul sa le utilizez.Nu accept varianta sa las masina pe locurile din fata casei care sunt platite de alte personae,nici idea sa stau cu masina in curte.Garajele au fost platite,intabulate,de parinti iar in tot acest interval s-a platit annual impozit la FISC si ca urmare este dreptul meu sa le folosesc.
  10.Repararea interiorului garajului care s-a distrus prin vibratiile produse de decopertarea facuta de escavatorul adus in curte pentru aceasta lucrare.
  Am anuntat de nenumarate ori Politia Locala Brasov care la randul ei sa solicite sprijinul Disciplinei in Constructii dar se pare ca a ramas asa cum am stabilit………
  Omeneste va intreb daca dumneavostra erati in situatia mea ati fi acceptat asemenea lucru?Deci mergem pe distrugere absoluta,defrisam totul,radem vegetatii,daramam cladiri,pereti,construim cum vrem,unde vrem sa ne fie bine si nu tinem cont de nimic.Modificam instalatii electrice,de gaz,pereti de rezistenta dupa bunul plac si la un necaz apar:televiziunu,politie,jandarmerie,ITSU,garda de mediu,disciplina in constructii,etc etc toti isi dau cu parerea se arunca responsabilitatea de la unul la altul,cel cu bani si relatii scapa iar pagubasul cu amenzi,intimidari,sanctiuni,dosare de tot felul etc.
  Cu respect rog sa fie ceruta si parerea celorlalti vecini despre ceea ce s-a facut,sa fie intrebati de daunele avute in apartamente dar si verificarea tuturor modificarilor de infrastrustructura a cladirii de pe strada LUCIAN BLAGA NR.2, BRASOV ,JUDETUL BRASOV.
  ACUM CUM RAMANE?CURTEA DEFRISATA,POARTA STRICATA SAU PORTILE STRICATE RAMAN NETERMINATE ?!?……..
  CINE TERMINA?CINE REPARA?CINE REMEDIAZA PREJUDICIUL?
  APA INTRA IN FUNDATIA CLADIRII !!!!!!!!!!!!
  ROG INTREBATI SI CEILALTI VECINI!!!!!!!

  Cu stima si multumiri,
  DR.LEOVEANU T.IONUT HORIA
  STR.LUCIAN BLAGA NR.2 ET.1 AP.4 BRASOV JUDETUL BRASOV
  iLeoveanu@yahoo.com

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *