Capitolul 3: SUPRAVEGHEAZA DEMNITARII

3.1 Cine ar trebui sa completeze declaratii de avere, cand si cum sa le consulti?

Declaratiile de avere si declaratiile de interese reprezinta acte personale, putand fi rectificate numai in conditiile prevazute de lege. Declaratiile de avere se fac in scris, pe propria raspundere si cuprind drepturile si obligatiile declarantului, ale sotului/sotiei, precum si ale copiilor aflati in intretinere, in conformitate cu anexa nr.1 din Legea nr. 176/ 2010.

Cand se depun declaratiile?

Declaratiile se depun anual, pana la data de 15 iunie.

In termen de 30 zile de la data numirii sau alegerii in functie ori de la data inceperii activitatii.

In termen de cel mult 30 de zile de la data incheierii mandatului sau a incetarii activitatii.

In cel mult 30 de zile de data incetarii suspendarii.

Persoanele care candideaza pentru functiile de Presedinte al Romaniei, deputat, senator, consilier judetean, consilier local sau primar sunt obligate sa isi declare averea si interesele. Declaratiile de avere si de interese se depun la Biroul Electoral Central sau dupa caz, la biroul electoral de circumscriptie, odata cu declaratia de acceptare a candidaturii, in doua exemplare.

Ce contine o declaratie de avere?

In declaratia de avere se indica numele, prenumele, initiala tatalui si codul numeric personal al declarantului. In rubrica privitoare la functia declarantului se va introduce functia prevazuta in ordinul, decizia sau actul administrativ de numire. In declaratia de avere se vor introduce drepturile si obligatiile din tara si din strainatate ale declarantului si ale familiei sale.
Declaratiile de avere se completeaza cu datele aferente anului fiscal anterior in cazul veniturilor si cu informatiile la zi pentru celelalte capiotle din declaratii.

1. Bunuri imobile (terenuri, cladiri), la care vor fi specificate: adresa, anul dobandirii, suprafata, cota parte, mod de dobandire si titularul.

2. Bunuri mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii potrivit legii; bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea, a caror valoare insumata depaseste 5000 euro).

3. Bunuri mobile, a caror valoare depaseste 3000 euro fiecare si bunuri imobile instrainate in ultimele 12 luni.

4. Active financiare (conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investitie, inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5000 euro; plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora depaseste 5000 euro; alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5000 euro pe an )

5. Datorii: debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5000 euro.

6. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a caror valoare depaseseste 500 euro.

7. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din investitii, venituri din pensii, venituri din activitati agricole, venituri din premii si jocuri de noroc, venituri din alte surse).

Declaratiile de avere pot fi consultate pe site-ul Agentiei Nationale de Integritate.

3.2. Ce sunt conflictele de interese si declaratiile de interese?

Declaratiile de interese reprezinta acte personale, care se fac in scris, pe propria raspundere si cuprind functiile si activitatile prevazute in anexa nr. 2 din Legea nr 176/2010.

In declaratia de interese se indica numele, prenumele si codul numeric personal al declarantului. In rubrica privitoare la functia declarantului se va introduce functia prevazuta in ordinul, decizia sau actul administrativ de numire.

a. Asociat sau actionar la societati comerciale; companii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale.

b. Calitate de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societati nationale, institutiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociatiilor sau fundatiilor sau altor organizatii neguvernamentale.

c. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale.

d. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic.

e. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta si civile, obtinute sau aflate in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minoritar.

Conflictele de interese

Conflictul de interese apare atunci cand functionarul public are un interes personal care influenteaza sau pare sa influenteze indeplinirea atributiilor sale oficiale cu impartialitate si obiectivitate. Interesele private ale functionarului public pot include un beneficiu pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizatii cu care functionarul public a avut relatii politice sau de afaceri. Interesul personal se poate referi si la orice datorii pe care functionarul public le are fata de persoanele enumerate mai sus. (conform Recomandarii 10/2000 a Comitetului de Ministri ai Consiliului Europei).

Conflictul de interese poate fi de mai multe tipuri:

Potential: in situatia in care un oficial are interese personale de natura sa produca un conflict de interese daca ar trebui luata o decizie publica.

Actual: apare in momentul in care oficialul este pus in situatia de a lua o decizie care l-ar avantaja sau care ar avantaja un apropiat de-al sau ori un partener de afaceri.

Consumat: acela in care oficialul public participa la luarea deciziei cu privire la care are un interes personal, incalcand prevederile legale.

3.3 Incompatibilitatile (alesi locali, functionari publici). Diferenta intre conflicte de interese si incompatibilitati

Una dintre cele mai frecvente probleme care se manifesta atat in sistemul administrativ cat si in mass media este confuzia care se creeeaza intre conflictul de interese si incompatibilitati. Daca pentru existenta unui conflict de interese, persoanele publice trebuie sa ia o decizie care sa influenteze un interes personal, pentru a se afla intr-o situatie de incompatibilitate, un oficial public nu trebuie sa ia nicio decizie, fiind suficient faptul ca ocupa concomitent doua sau mai multe functii al caror cumul este interzis de lege.

Incompatibilitati pentru alesii locali:

Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu:

a) funcţia de consi
lier local;

b) funcţia de prefect sau subprefect;

c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia;

d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice;

e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială;

f) funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional;

g) calitatea de comerciant persoană fizică;

h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;

i) calitatea de deputat sau senator;

j) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcţie asimilată acestora;

k) orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate, în ţară sau în străinătate, cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale.

Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu:

a) funcţia de primar sau viceprimar;

b) funcţia de prefect sau subprefect;

c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv;

d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială de interes local ori la o societate comercială de interes naţional care îşi are sediul sau care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

f) funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are sediul ori care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

g) calitatea de deputat sau senator;

h) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora.

Conform articolului 91 din Legea 161/2003, pentru toti alesii locali starea de incompatibilitate intervine numai dupa validarea mandatului. Alesul local poate renunta la functia detinuta inainte de a fi numit sau ales in functia care atrage starea de incompatibilitate sau in cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea in aceasta functie.

Criterii de incompatibilitate pentru functionarii publici:

Calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie publica, precum si cu functiile de demnitate publica (articolul 94 din Legea 161/2003). Incompatibilitatea la functionarii publici se manifesta prin faptul ca nu pot detine alte functii si nu pot desfasura alte activitati remunerate sau neremunerate (art. 94, alineatul 2):

a. In cadrul autoritatilor sau institutiilor publice

b. In cadrul cabinetului demnitarului, cu exceptia cazului in care functionarul public este suspendat din functia publica, in conditiile legii, pe durata numirii sale.

c. In cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ din sectorul public.

d. In calitate de membru al unui grup de interes economic.

Starea de incompatibilitate nu se aplica pentru cazurile prevazute de literele a si c daca:

– este desemnat printr-un act administrativ, emis in conditiile legii sa reprezinte interesele statului in legatura cu activitatile desfasurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, in conditiile rezultate din actele normative in vigoare;

– este desemnat printr-un act administrativ, emis in conditiile legii, sa participe in calitate de reprezentant al autoritatii ori institutiei publice in cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite in temeiul actelor normative in vigoare;

– exercita un mandat de reprezentare, pe baza desemnarii de catre o autoritate sau institutie publica, in conditiile expres prevazute de actele normative in vigoare.

Foloseste:
Ghid de completare a declaratiei de avere si de interese
Ghid privind incompatibilitatile si conflictele de interese
CEREREA DE INFORMATII DE INTERES PUBLIC


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *