Capitolul 2: SUPRAVEGHEAZA INSTITUTIILE

2.1 Ce informatii sunt publice din oficiu?

Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public, potrivit legii 544/2001:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Accesul la informatiile enumerate mai sus se realizeaza prin:
a) afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de Internet proprie;
b) consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in spatii special destinate acestui scop.
Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa puna la dispozitia persoanelor interesate contractele de privatizare incheiate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul acestora. Prevederile de mai sus nu se aplica in cazul contractelor de privatizare care se incadreaza in sfera de aplicare a dispozitiilor art. 12 alin. (1).

2.2 Ce ar trebui sa gasesti pe pagina de internet a autoritatilor publice?

Site-ul web al unei primarii trebuie sa cuprinda in primul rand toate informatiile prezentate la punctul 2.1, la care se adauga:
* Informatii despre componenta primariei (date despre: primar, viceprimar, secretar, organigrama),
* Date despre directiile locale (servicii de gospodarire locala, urbanism, stare civila, compartiment agricol),
* Informatii despre Consiliul Local (consilieri, atributiile consiliului, comisii, dispozitii, hotarari locale, hotarari normative…),
* Informatii utile pentru cetateni (noutati legislative de interes public, acte normative, declaratii de avere, comunicate de presa, proiecte, audiente, acte necesare…)
* Functionalitati online – automatizari oferite prin intermediul site-ului ( formulare pentru propuneri si sesizari, date si formulare de contact pentru toate departamentele, etc).

De asemenea, pe site-ul web al primariei / consiliului local sau judetean trebuie sa fie prezentate informatii legate de: asezarea localitatii, istoric, populatie, economie, clima, galerie foto, obiective turistice, posibilitati de dezvoltare economica si investitii.
Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevazute la 2.1.

2.3 Cum sa ceri ceea ce nu gasesti? Cum se face cererea de informatii de interes public?

Prin Art. 6. Legea 544/2001 se stipuleaza ca:
(1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.
(2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.
(3) Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
b) informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.

Art. 7.
(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor.
(3) Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare, si in format electronic.

Art. 8.
(1) Pentru informatiile solicitate verbal functionarii din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice au obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes public si pot furniza pe loc informatiile solicitate. (2) In cazul in care informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este indrumata sa solicite in scris informatia de interes public, urmand ca cererea sa ii fie rezolvata in termenele prevazute la art. 7.
(3) Informatiile de interes public solicitate verbal se comunica in cadrul unui program minim stabilit de conducerea autoritatii sau institutiei publice, care va fi afisat la sediul acesteia si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul functionarii institutiei, incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul de functionare.
(4) Activitatile de registratura privind petitiile nu se pot include in acest program si se desfasoara separat.
(5) Informatiile de interes public solicitate verbal de catre mijloacele de informare in masa vor fi comunicate, de regula, imediat sau in cel mult 24 de ore.

Art. 9.
(1) In cazul in care solicitarea de informatii implica realizarea de copii de pe documentele detinute de autoritatea sau institutia publica, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, in conditiile legii.
(2) Daca in urma informatiilor primite petentul solicita informatii noi privind documentele aflate in posesia autoritatii sau a institutiei publice, aceasta solicitare va fi tratata ca o noua petitie, raspunsul fiind trimis in termenele prevazute la art. 7 si 8.

Art. 10.
Nu este supusa prevederilor art. 7-9 activitatea autoritatilor si institutiilor publice de raspunsuri la petitii si de audiente, desfasurata potrivit specificului competentelor acestora, daca aceasta priveste alte aprobari, autorizari, prestari de servicii si orice alte solicitari in afara informatiilor de interes public.
Cererea scrisă poate fi făcută pe hârtie sau pe suport electronic (e-mail). Ea trebuie să conţină: denumirea şi sediul autorităţii/insituţiei publice; numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului; care este informaţia solicitată, dacă se solicită copii de pe documente (cu indicarea cât mai exactă a acestora), disponibilitatea de a plăti costurile serviciilor de copiere a documentelor.

Dacă solicitarea nu este de competenţa instituţiei/autorităţii publice sesizate, aceasta nu o va restitui persoanei, ci, în termen de 5 zile de la primire, o va trimite instituţiei/autorităţii competente şi va informa solicitantul despre aceasta.

!!Termenele de comunicare a informatiilor solicitate:
Legea prevede termene de comunicare de: 5 zile, 10 zile şi 30 de zile.
În termen de 5 zile de la primirea cererii se comunică în scris refuzul comunicării informaţiilor şi motivarea acestuia.
În termen de 10 zile de la înregistrarea cererii se comunică în scris informaţiile solicitate sau, în cazul în care au fost cerute informaţii complexe, faptul că ele vor fi comunicate în scris în termen de 30 zile de la înregistrare.
În termen de 30 de zile de la înregistrare se comunică în scris informaţiile complexe, pentru care identificarea şi difuzarea necesită o durată de timp ce depăşeşte 10 zile.
Nerespectarea termenelor legale pentru comunicarea în scris a refuzului sau a informaţiei echivalează cu refuzul nejustificat de rezolvare a cererii şi, implicit de aplicare a legii liberului acces la informaţiile de interes public.

Căi de atac:
1. Reclamatia administrativa
2. Plângerea la instanta
Reclamatia administrativa are caracter facultativ. Daca se formuleaza o reclamatie administrativa, trebuie avut in vedere ca acest fapt nu prelungeste termenul de sesizare a instantei cu durata rezolvarii reclamatiei. In consecinta, in acelasi termen de 30 zile trebuie sa se formuleze si reclamatia administrativa si sa fie sesizata si instanta.
In lipsa unui raspuns la cererea de informatii, instanta trebuie sesizata in termen de 10 + 30 zile de la data la care autoritatea/institutia publica a primit cererea. Aceasta deoarece, in sistemul Legii 544/2001, termenul de 10 zile este termenul general in care autoritatea/institutia publica trebuie sa reactioneze. Daca se primeste un raspuns pana la expirarea termenelor de 5, 10, 30 zile, iar acest raspuns este nemultumitor, termenul de 30 zile pentru sesizarea instantei incepe sa curga de la data primirii raspunsului.
Recomandam ca aceasta cerere sa fie trimisa prin posta, recomandat sau cu confirmare de primire (preferabil, cu confirmare de primire)

2.4 Cum si unde sa te plangi daca nu primesti ce cauti. Cum se face o sesizare administrativa pe legea 544/2001?

Pentru refuzul nejustificat, explicit sau tacit, de comunicare a informaţiilor sau pentru orice altă încălcare a dreptului persoanei de liber acces la informaţiile de interes public (comunicarea informaţiilor într-o formă inaccesibilă, neclară, vagă, incompletă, comunicare tardivă a informaţiilor sau a refuzului, necomunicarea prelungirii termenului de la 10 la 30 zile etc.) solicitantul are la dispoziţie două căi de atac : reclamaţia administrativă şi plângerea în instanţă.

1.Reclamaţia administrativă:
Constă într-o reclamaţie scrisă care se adresează conducătorului autorităţii/instituţiei publice din care face parte angajatul care a refuzat aplicarea prevederilor legii liberului acces la informaţiile de interes public.
Se formulează în termen de 30 zile de la data la care solicitantul informaţiei a luat cunostinţă de încălcarea dreptului (Recomandăm să se facă reclamaţie administrativă în termen de 30 zile de la expirarea celor 10 zile in care trebuiau comunicate informatiile, daca nu s-a primit vreun raspuns la cerere. Daca, in termenul de 10 zile s-a primit un raspuns, iar acesta este considerat nesatisfacator de catre solicitant, reclamatia se face in termen de 30 de zile de la data primirii acelui raspuns).

Reclamaţia administrativă va cuprinde, pe lângă menţiunile din cererea de solicitare a informaţiei, si o expunere a motivelor pentru care solicitantul consideră că a fost încălcată legea.

Solutionarea reclamatiilor administrative se face de catre comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public, care se constituie (si, obligatoriu, trebuie sa existe) la nivelul fiecarei autoritati/institutii publice (art. 35 din Norme).
Potrivit art. 34 din Norme, reclamatia administrativa trebuie solutionata in termen de 15 zile de la primire. Potrivit principilui prevazut in articolul 51 alin.4 din Constituţie, care stipuleaza că autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii, solutia la reclamatia administrativa trebuie comunicata solicitantului, indiferent daca reclamatia este admisa sau respinsa.

2.5 Ce este raportul de activitate cerut de HG 123/2002 privind Normele de aplicare a legii 544/2001, ce ar trebui sa contina, cui sa il ceri si cum sa il citesti?

Legea 544/2001 prevede in art. 5 alin. 3 ca raportul anual de activitate trebuie intocmit doar de autoritatile publice, nu si de institutiile publice (nu le enumera printre aceia care au aceasta obligatie). In art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001 este prevazut expres ca buletinul informativ trebuie intocmit atat de autoritatile publice, cat si de institutiile publice.
In normele de aplicare a legii 544/2001, norme aprobate prin HG 123/2002, se vorbeste de “raportul de activitate al autorităţii sau instituţiei publice” (art. 26 lit.b din HG 123/2002) si de “cadrul orientativ pentru elaborarea raportului anual de activitate al autorităţii sau instituţiei publice” (denumirea anexei 6 la HG 123/2002), dar aceasta nu implica faptul ca institutiile publice sunt obligate prin lege sa prezinte un raport de activitate.

Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Cadru orientativ pentru elaborarea raportului anual de activitate al autorităţii sau institutiei publice:

Un raport de activitate va trebui să prezinte următoarele elemente standard:
1. misiunea autorităţii sau instituţiei publice, precum şi obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare;
2. indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora;
3. scurtă prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la obiectivele autorităţii sau instituţiei publice;
4. raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe;
5. nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul);
6. propuneri pentru remedierea deficienţelor.

2.6 Ce trebuie sa stii pe scurt despre legea achizitiilor publice: monitorizare SAP si alte surse

Principiile care stau la baza achizitiilor publice sunt: principiul liberei concurente, principiul utilizarii eficiente a fondurilor publice, principiul transparentei, principiul tratamentului egal, principiul confidentialitatii.
Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP): http://www.anrmap.ro/
Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP): http://www.seap.ro/
SAP ajută instituţiile guvernamentale să măsoare eficienţa publică (ROI) pentru masurarea eficientei investitiilor publice: http://www.sap.com/

2.7 Permise de constructie, concesiuni samd.

Potrivit legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Teritoriul Romaniei este parte a avutiei nationale de care beneficiaza toti cetatenii tarii, inclusiv prin gestionarea proceselor de dezvoltare prin activitatile de amenajare a teritoriului, urbanism sau de dezvoltare urbana durabila ale autoritatilor publice centrale si locale.
Prin aceeasi lege, statul si autoritatile publice sunt obligate sa asigure dezvoltarea echilibrata, coerenta si durabila a teritoriului national; autoritatile administratiei publice locale isi armonizeaza deciziile de utilizare a teritoriului, in temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale si dec
oncentrarii serviciilor publice. Statul, prin intermediul autoritatilor publice, are dreptul si datoria de a asigura, prin activitatea de urbanism si de amenajare a teritoriului, conditiile de dezvoltare durabila si respectarea interesului general, potrivit legii.

In plus, prin OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului se stipuleaza ca:
(1) Obiectul prezentei ordonante de urgenta il constituie un ansamblu de reglementari juridice privind protectia mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor si elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabila.
(2) Mediul reprezinta ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale in interactiune, cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale si spirituale, calitatea vietii si conditiile care pot influenta bunastarea si sanatatea omului.

Consulta Legea urbanismului, OUG 195/2005 privind protectia mediului si ordonanta de guvern privind protectia patrimoniului cultural si sesizeaza ARC orice cazuri de abuz care contravin legilor si ordonantelor de guvern prezentate.
Sprijina initiativele partenerilor ARC:
Pro-do-mo : http://www.pro-do-mo.ro/site/
Salvati Bucurestiul: http://www.salvatibucurestiul.ro
Propune petitii, prezinta neregulile privind permiselor de constructie si a concesiunilor din localitatea ta si lupta activ impotriva coruptiei.

2.8 Fondurile UE

Monitorizeaza integritatea gestiunii fondurilor UE din localitatea ta. Promoveaza standardele de integritate si foloseste instrumente ca: cererea de informatii, consultarea paginilor oficiale, monitorizarea mass-media si consultarea legislatiei in vigoare privind accesarea fondurilor europene pentru a impedica cazuri de coruptie, abuz, utilizari ineficiente a fondurilor, conflicte de interese.
http://www.fonduri-structurale-europene.ro/legislatie.html
Potrivit OUG 34/2006, urmareste ca fondurile europene sa fie acordate tinand cont de principii etice si transparente.
Urmareste http://eufinantare.info/ si paginile:
Autoritatii de Management: http://www.posmediu.ro/, http://www.fonduriadministratie.ro/
Comitetului de Monitorizare:
Comitetelor Regionale de Planificare Strategică şi Corelare (CRESC) şi Consiliile pentru Dezvoltare Regională: http://www.inforegionordest.ro/institutii_responsabile/comitet_de_monitorizare

Anexe:
Model de cerere de informatii de interes public

Catre,
…………….[denumirea autoritatii/institutiei publice]………………………..
…………….[sediul autoriatii/institutiei publice]…………………………………
Subsemnatul(a)/Subscrisa ….[numele si prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice] ……….., domiciliat(a)/cu sediul în 5) ……………… [domiciliul petitionarului/sediul persoanei juridice] ………………. reprezentata de ………………. 6) in calitate de ……….. 7), în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, va solicit comunicarea urmatoarelor:
………………………………… [indicarea concreta, cat mai precisa si clara a informatiilor solicitate, evitandu-se termenii/formularile vagi, generice, echivoce, pentru a permite autoritatii/insitutiei publice identificarea corespunzatoare a informatiilor care trebuie comunicate] ……………………………………..
Imi exprim/ne exprimam disponibilitatea de a plati taxele aferente serviciior de copiere a documentelor solicitate, dupa informarea prealabila privind costurile acestor servicii 8).
Va solicit/solicitam ca informatiile sa-mi/sa ne fie comunicate la urmatoarea adresa: ……………………… 9) .

Data: Semnatura 10) / Numele, prenumele, calitatea si semnatura reprezentantului 11),

Model de reclamatie administrativa (1)

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ………………………..
Sediul/Adresa …………………………………………………….
Data ………………………………….
Stimate domnule/Stimată doamnă ……………………………….,
Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. …………. din data de ………………… am primit un răspuns negativ, la data de ……………………………….., într-o scrisoare semnată de ……………………………………………………… (completaţi numele respectivului funcţionar)
Documentele de interes public solicitate erau următoarele: …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente:

…………………………………..

…………………………………………………………………….

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

………………………..

(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului …………………………………..
Adresa …………………………
Telefon ………………………..
Fax ……………………………

Reclamatie administrativa (2)

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ………………………..
Sediul/Adresa …………………………………………………….
Data ………………………………….
Stimate domnule/Stimată doamnă ……………………………….,

Prin prezenta formulez o reclamaţie adm
inistrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. …………. din data de ………………… nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ……………………………..

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente:

…………………………………..

…………………………………………………………………….

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

………………………..

(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului …………………………………..
Adresa …………………………
Telefon ………………………..
Fax ……………………………


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *