Contracte Curate

Achizițiile publice s-au modificat din nou. Ce e nou?

Pachetul legislativ privind achizițiile publice a fost recent modificat, după cum poate știți deja, prin Hotărârea de Guvern nr. 419/2018 (în vigoare din 18 iunie 2018). Textul integral este disponibil aici.

Am lăsat o perioadă de reflecție pentru studierea noutăților de către experții SAR ca să vă putem prezenta o listă cu schimbările relevante pentru organizarea unei licitații, dar și pentru participarea ofertanților la procedurile de achiziții publice în noile condiții.

Așadar, scopul modificărilor a fost acela de a clarifica, a simplifica și a actualiza normele în domeniu, pe scurt, de a le face viața mai ușoară și mai puțin “surprinzătoare”autorităților contractante, dar și ofertanților / contractanților. Legislația secundară a încercat în același timp să răspundă unor întrebări apărute pe parcursul implementării normelor anterioare și să ofere soluții unor situații care nu fuseseră luate în considerare până acum.

Din cele 76 de pagini ale HG nr. 419/2018, am extras prevederile care ni se par demne de menționat referitoare la următoarele subiecte:

 • Strategia anuală a achizițiilor publice

Vești bune! Autoritățile contractante ale căror procese de achiziție planificate (în valoare totală)  nu depășesc suma de 125 milioane de lei pentru cheltuielile de capital pe parcursul unui an bugetar nu mai sunt obligate să întocmească această strategie anuală.

(HG nr. 419/2018 forma actualizată – a se vedea Art. V, pct. 5)

 • Programul anual al achizițiilor publice

Autoritatea contractantă are obligaţia de a publica semestrial în SEAP extrase din programul anual al achiziţiilor publice, precum şi orice modificare asupra acestora, în termen de 5 zile lucrătoare.

(HG nr. 419/2018 forma actualizată – a se vedea Art. V, pct. 8)

Noutatea constă în faptul că, acum, programul anual al achizițiilor se publică semestrial. Înainte se publica o singură dată, la finalul anului anterior. Încă mai important, acum se pot face modificări pe parcursul anului, cu publicarea lor în 5 zile de la schimbare, ceea ce conferă mai multă flexibilitate.

 • Instrucțiunile pentru ofertanți

Instrucţiunile către ofertanţi/candidaţi conţin detaliile referitoare la formalităţile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, modul în care operatorii economici trebuie să structureze informaţiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerinţelor din anunţul de participare/simplificat/de concurs, respectiv detalii procedurale cum ar fi precizări privind garanţiile solicitate, modul în care trebuie întocmite şi structurate propunerea tehnică şi cea financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum şi termenele procedurale ce trebuie respectate şi căile de atac ce pot fi utilizate. Toate aceste informaţii constituie bază pentru generarea automată de către SEAP a anunţului de participare/simplificat/de concurs.

(HG nr. 419/2018 forma actualizată – a se vedea Art. IV, pct. 18)

 • Garanția de participare

  • Valoarea garanției de participare nu poate depăşi 1% din valoarea estimată a contractului (inclusiv a contractului sectorial) sau în cazul acordului-cadru din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent. (HG nr. 419/2018 forma actualizată – a se vedea Art. IV, pct. 32 și Art. 5, pct. 31)
  • Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. (HG nr. 419/2018 forma actualizată – a se vedea Art. IV, pct. 34)
  • A fost redus termenul de solicitare clarificări de la 3 zile la 1 zi: comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi lucrătoare de la data-limită de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordanţe referitoare la îndeplinirea condiţiilor de formă a garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un termen de 3 zile pentru a răspunde la solicitarea de clarificare, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă. (HG nr. 419/2018 forma actualizată – a se vedea Art. IV, pct. 72)
 • Achiziția directă

  • În cazul achiziţiei directe, entitatea contractantă are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o secţiune dedicată a website-ului propriu/ANAP sau a SEAP, însoţit de descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziţionate.
  • În cazul în care valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de:

a) 100.000 lei pentru produse şi servicii, respectiv 280.000 lei pentru lucrări, entitatea contractantă poate achiziţiona direct, fără a utiliza catalogul electronic sau anunţul prealabil, prin consultarea a minimum trei candidaţi;

b) 70.000 de lei, entitatea contractantă poate achiziţiona direct pe baza unei singure oferte;

c) 4.500 lei, entitatea contractantă are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte.

 • Dacă, în urma consultării pieței, entitatea contractantă primeşte doar o ofertă valabilă din punctul de vedere al cerinţelor solicitate, achiziţia poate fi realizată.
 • Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe poate lua forma unui contract de achiziţie sectorială sau al unei comenzi ori a altui tip de document încheiat în condiţiile legii, inclusiv în cazul achiziţiilor iniţiate prin intermediul instrumentelor de plată ce permit posesorului să le utilizeze în relaţia cu comercianţii în vederea efectuării de plăţi, fără numerar, pentru achiziţionarea de produse, servicii şi/sau lucrări prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fără a se limita la, cardurile de plată şi/sau portofele electronice.

(HG nr. 419/2018 forma actualizată – a se vedea Art. IV, pct. 38)

 • Entitatea contractantă are obligaţia trimestrial de a transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziţiile directe, grupate pe necesitate, care să cuprindă cel puţin obiectul, cantitatea achiziţionată, valoarea şi codul CPV.

(HG nr. 419/2018 forma actualizată – a se vedea Art. IV, pct. 41)

Alte modificări se mai referă la:

 • Eliminarea obligației Comisiei de evaluare de a transmite comunicări intermediare ale evaluărilor

După finalizarea verificărilor prevăzute la art. 132 şi 133, comisia de evaluare introduce în SEAP, utilizând facilităţile tehnice accesibile prin acest sistem informatic, numele candidaţilor/ofertanţilor ale căror candidaturi/oferte sunt admisibile, precum şi ale candidaţilor respinşi sau ale ofertanţilor ale căror oferte au fost declarate inacceptabile şi/sau neconforme.”

(HG nr. 419/2018 forma actualizată – a se vedea Art. V, pct. 80)

 • Dispariția notificării prealabile

 • Modificări privind încadrarea ofertei ca neconforme sau inacceptabilă

 • Precizări privind anularea procedurii

Spre exemplu:în situaţia în care entitatea contractantă anulează procedura de atribuire, în condiţiile art. 224 sau art. 225 din Lege, aceasta are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile de la data anulării, motivul care a determinat decizia de anulare, precum şi încetarea obligaţiilor asumate de ofertanţi prin depunerea ofertelor sau a solicitărilor de participare.(HG nr. 419/2018 forma actualizată – a se vedea Art. V, pct. 85)

 • Precizări privind ajustarea prețului 

  • obligatoriu pentru contractele cu durata mai mare de 24 de luni
 • Termene micșorate pentru soluționarea contestațiilor 

  • din zile lucrătoare au fost transformate in zile calendaristice

 

În acest articol am încercat să facem o sinteză a principalelor modificări legislative care sperăm că își vor atinge scopul de a aerisi deja mult prea stufoasele proceduri de achiziții publice. Cu toate acestea, potrivit experților consultați de SAR, se pare că au rămas în continuare subiecte încă neclarificate de normele actuale. Data viitoare ne vom apleca tocmai asupra unei astfel de situații care plutește într-o zonă gri și, anume, vom scrie despre redefinirea modalității de alegere a procedurii de achiziție. Rămâneți pe recepție!

Citiți și:

http://www.romaniacurata.ro/contracte-curate/blog/de-ce-trebuie-sa-se-schimbe-legislatia-achizitiilor-publice-si-mai-ales-cum/

http://www.romaniacurata.ro/contracte-curate/blog/punem-sub-lupa-achizitiile-publice-de-media-si-publicitate/

http://www.romaniacurata.ro/contracte-curate/blog/sar-a-semnat-pactul-de-integritate-cu-ministerul-dezvoltarii-regionale-si-administratiei-publice/


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *